Allmänna VillkorFöljande villkor gäller användningen av denna webbplats. Det finns landsspecifika villkor som också kan gälla din användning av denna webbplats, beroende på vilket land eller vilken region du bor i. Kopior av dessa specifika villkor kan nås via de relevanta landsspecifika webbsidorna. Användningsvillkor: Ninety One UK Limited och dess dotterbolag, närstående bolag, chefer och anställda (”Ninety One”, ”oss” eller ”vi”) garanterar inte, i enlighet med tillämplig lagstiftning, riktigheten, giltigheten, aktualiteten, fullständigheten eller lämpligheten för information eller data som görs tillgängliga för dig via denna webbplats. Informationen på denna webbplats sammanställs för att underlätta för webbplatsbesökare och accepteras av webbplatsbesökaren under förutsättning att, där det tillåts enligt tillämplig lagstiftning, fel eller utelämnanden (förutom fel och utelämnanden som orsakas av uppsåt eller grov försumlighet) inte ska utgöra grunden för något anspråk, krav eller talan. De åsikter som uttrycks här återspeglar inte nödvändigtvis Ninety Ones åsikter och de utgör inte heller investeringsråd, skatteråd, juridiska råd eller andra råd. Du måste tala med en ekonomisk rådgivare eller annan lämplig professionell rådgivare om du vill få investeringsråd. De åsikter som återspeglas här kan komma att ändras utan föregående meddelande. Vi vidtar rimliga åtgärder för att uppdatera informationen på denna webbplats, men vi har ingen skyldighet att uppdatera innehållet på denna webbplats, förutom när det krävs enligt föreskrifter eller tillämplig lagstiftning. Ninety One förbehåller sig rätten att när som helst modifiera eller ändra dessa användningsvillkor, till exempel för att följa nya eller uppdaterade lagar eller föreskrifter. Du samtycker till att övervaka dessa användningsvillkor och att upphöra med all åtkomst till eller användning av denna webbplats om du inte längre samtycker till att följa användningsvillkoren. Din fortsatta användning av webbplatsen innebär att du godkänner alla ändringar. Information på denna webbplats kan finnas på mer än ett språk. Genom att fortsätta att använda denna webbplats samtycker du till att vi kommunicerar med dig på detta sätt. 

Vi kan när som helst ändra, dra tillbaka eller neka åtkomst till denna webbplats. 

Information på denna webbplats publiceras i god tro och Ninety One vidtar visserligen rimliga åtgärder för att säkerställa att den är korrekt, i enlighet med tillämplig lagstiftning, men vi frånsäger oss alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till garantier för äganderätt, icke-intrång, säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål, för den information som tillhandahålls på denna webbplats. Användningen av denna webbplats sker på egen risk. Om det är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning är Ninety One inte ansvarigt (förutom för skador som uppstår på grund av Ninety Ones uppsåt eller grova försumlighet) för skador som uppstår på grund av din användning av sådan information eller data, inklusive utan begränsning skador som är relaterade till (i) fel, utelämnande, avbrott, inaktuell information, fördröjd drift eller överföring, (ii) datorvirus, maskar, trojaner eller annan skadlig programvara, (iii) fel eller defekter i kommunikationsmedel, maskinvara eller programvara, (iv) stöld och förstörelse eller obehörig åtkomst till, ändring av eller användning av information eller (v) skador som uppstår på grund av länkar till andra webbplatser. 

Beslut baserade på information på denna webbplats är uteslutande användarens ansvar, och i utbyte mot användning av denna webbplats samtycker användaren till att hålla Ninety One skadeslöst mot eventuella skadeståndskrav på grund av beslut som användaren fattar baserat på sådan information.  

De tjänster, investeringar eller produkter som hänvisas till på denna webbplats är inte tillgängliga för personer som är bosatta i en jurisdiktion där sådan tillgänglighet eller distribution strider mot lokala lagar eller föreskrifter. Det är inte säkert att alla fonder som nämns på denna webbplats har registrerats för offentlig distribution i ditt bosättningsland eller godkänts av relevant lokal tillsynsmyndighet, och därför kanske sådana fonder inte är tillgängliga för din investering. Ninety One har inte för avsikt att visa information om fonder för personer eller enheter som är förbjudna att se sådan information i det land där de bor, har sitt säte och/eller är registrerade (enligt vad som är tillämpligt).  

Denna webbplats är endast avsedd som information och utgör inte, i enlighet med tillämplig lagstiftning, någon begäran, rekommendation eller erbjudande från Ninety One att köpa eller sälja värdepapper, terminer, optioner eller andra finansiella instrument eller att tillhandahålla investeringsråd eller -tjänster. Besökare bör inte använda denna webbplats som sin enda källa till information om investeringar. 

Du bör inte förlita dig på informationen på denna webbplats för att göra någon investering. Vi försöker visserligen säkerställa att informationen på webbplatsen är korrekt och aktuell, men vi kan inte hållas ansvariga för eventuella felaktigheter i informationen. Våra produkter eller tjänster ska endast användas efter samråd med din juridiska rådgivare, skatterådgivare och ekonomiska rådgivare och efter granskning av tillämpliga prospekt, faktablad med basfakta för investerare eller andra dokument med erbjudanden och villkor som gäller sådana produkter eller tjänster. All information, inklusive prospektet, faktabladen med basfakta för investerare eller andra dokument med erbjudanden, kan erhållas från Ninety Ones lokala kontor eller lokala representant. 

Tidigare resultat (antingen faktiska eller simulerade) är inte en vägledning om framtida resultat. Investerare bör notera att värdet på värdepapperen (och eventuella intäkter från dem) som kan nämnas på denna webbplats både kan falla och stiga. Investerarna garanteras inte någon vinst, utan kan även gå med förlust. Kapitalet är utsatt för risk. Du kan förlora en del av eller hela din investering.  

Skattebehandlingen beror på individuella omständigheter och kan ändras i framtiden. Potentiella investerare bör söka egna finansiella och skattemässiga råd.  

Cookies: Klicka här för en detaljerad förklaring av hur vi använder cookies på denna webbplats. 

Integritetspolicy: Klicka här för att komma till vår integritetspolicy. Personuppgifter som samlas in när du besöker denna webbplats behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. All information du tillhandahåller Ninety One via denna webbplats används endast av oss och säljs inte till eller tillhandahålls något annat företag. Personlig ekonomisk information och information om våra investerare anses vara privat och delas inte på något sätt med någon, oavsett med vilken metod vi erhöll sådan information. Vi förbehåller oss ändå rätten att samarbeta fullt ut med alla statliga, lokala, federala och internationella tjänstemän i eventuella utredningar som rör innehåll (inklusive personlig eller privat elektronisk kommunikation som överförs via denna webbplats) eller eventuella påstådda olagliga aktiviteter som utförs av användare av denna webbplats.  

Upphovsrätt: Förutom vad som uttryckligen tillåts får inte någon information eller något material på denna webbplats återges, överföras, visas eller utnyttjas kommersiellt utan skriftligt medgivande från Ninety One.  

Frågor: Allmänna frågor om denna webbplats kan skickas till [email protected] 

Rättsliga anmärkningar

Ninety One UK Limited är ett aktiebolag som är registrerat i England och Wales på bolagsnr 2036094. Sätet finns på 55 Gresham Street, London EC2V 7EL. Det är auktoriserat och står under tillsyn av Financial Conduct Authority i Storbritannien. 

Denna webbplats innehåller länkar till tredjepartswebbplatser som inte kontrolleras av Ninety One. I detta avseende kan Ninety One inte hållas ansvarigt för innehåll, tjänster, produkter eller material via en länkad webbplats. Åtkomst till tredje parts länkade webbplatser sker på egen risk. Länkar till icke-anslutna webbplatser innebär inte någon rekommendation av eller ansvar för åsikter, idéer, produkter, information eller tjänster som erbjuds på sådana webbplatser.  

Fondinformation

Investec Global Strategy Fund 

Investec Global Strategy Fund (GSF) är en Société d’Investissement à Capital Variable auktoriserad i Luxemburg på registreringsnummer 5635 och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier från och med den 1 juli 2008. GSF har bildats för obegränsad tid. Den har certifierats som fondföretag (företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper) enligt rådets direktiv av den 20 december 1985 (direktiv 85/611/EEG med ändringar). 

Ninety One Luxembourg S.A. (registrerat i Luxemburg nr B 162485 och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier) är GSF:s förvaltare. Ninety One Guernsey Limited har utsetts till GSF:s globala distributör. 

Fondpriser och engelskspråkiga exemplar av prospektet, års- och halvårsrapporter och räkenskaper, bolagsordning och de svenska faktabladen med basfakta för investerare kan erhållas på www.ninetyone.com. 

Webbplatsens operatör: Med undantag för fondspecifika sidor som drivs av relevant Ninety One-fondbolagsenhet enligt ovan drivs och offentliggörs denna webbplats av Ninety One UK Limited som är auktoriserat och står under tillsyn av Financial Conduct Authority (registreringsnummer 122420). Du kan få åtkomst till Financial Conduct Authoritys regler och riktlinjer via följande länk: www.fca.org.uk. Ninety One UK Limited är ett aktiebolag som är registrerat i England och Wales (bolagsnr 2036094). Säte: 55 Gresham Street, London EC2V 7EL.  

Meddelande till e-postmottagarna: Detta meddelande gäller alla mottagare av ett e-postmeddelande från Ninety One. 

Det e-postmeddelande du har fått innehåller skyddad och konfidentiell information som endast är avsedd för användning av den mottagare som anges i e-postmeddelandet. 

All granskning, vidaresändning, spridning, kopiering, utlämnande eller annan användning av, eller vidtagande av åtgärder efter att ha förlitat sig på, denna information av andra personer eller enheter än den avsedda mottagaren är förbjuden. 

Om du har mottagit e-postmeddelandet felaktigt meddelar du avsändaren genom att svara på meddelandet och radera det. Detta e-postmeddelande får inte kopieras eller användas för något annat ändamål än det avsedda och får inte lämnas ut till någon annan person. Eventuella åsikter som uttrycks i detta e-postmeddelande är den enskilda avsändarens åsikter, utom där avsändaren uttryckligen anger att de är Ninety Ones åsikter. 

Ninety One ansvarar inte för säkerheten för information som skickas via e-post på din begäran eller för korrekt och fullständig överföring av informationen i kommunikationen eller för någon försening i mottagandet. Observera att mottagaren måste söka igenom detta e-postmeddelande och eventuella bifogade filer efter virus och liknande. Ninety One tar inget ansvar oavsett typ för eventuella förluster, ansvar, skador eller kostnader som orsakas direkt eller indirekt av åtkomst till filer som är bifogade detta e-postmeddelande, förutsatt att inga sådana förluster, ansvar, skador eller kostnader har uppkommit till följd av Ninety Ones uppsåt eller grova vårdslöshet. 

Förordning om marknadsmissbruk 

Som en del av sitt antagande av förordningen om marknadsmissbruk kräver Ninety One att alla marknadsaktörer som vill sondera marknaden med Ninety Ones personal först kontaktar Ninety One Compliance. Kontakta Compliance på följande adress [email protected] 

Index 

Index visas endast i illustrativt syfte, är inte förvaltade och tar inte hänsyn till marknadsförhållanden eller de kostnader som är förknippade med investeringar. Dessutom kan förvaltarens strategi använda investeringstekniker och instrument som inte används för att generera indexets resultat. Av den anledningen är inte förvaltarens och indexens resultat direkt jämförbara. 

Om tillämpliga MSCI-data kommer från MSCI Inc. MSCI lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser och ska inte ha något som helst ansvar för eventuella MSCI-data som finns häri. MSCI-data får inte spridas vidare eller användas som grund för andra index eller värdepapper eller finansiella produkter. Denna rapport har inte godkänts, rekommenderats, granskats eller producerats av MSCI. Inga MSCI-data är avsedda att utgöra investeringsråd eller en rekommendation att fatta (eller avstå från att fatta) någon typ av investeringsbeslut och kan inte förlitas på som sådan. 

Om tillämpliga FTSE-data kommer från FTSE International Limited (”FTSE”) © FTSE 2020. Observera att en ansvarsfriskrivning gäller FTSE-data och finns på www.ftse.com/products/downloads/FTSE_Wholly_Owned_Non-Partner.pdf