Algemene voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website. Voor sommige landen gelden er specifieke voorwaarden die, afhankelijk van uw woonplaats, eveneens van toepassing kunnen zijn op uw gebruik van deze website. Exemplaren van deze specifieke voorwaarden zijn beschikbaar op de specifieke webpagina's van het betreffende land.Gebruiksvoorwaarden: Ninety One UK Limited en zijn dochterondernemingen, verbonden ondernemingen, bestuurders en werknemers (“Ninety One” of “wij” of “ons”) garanderen niet, behoudens de toepasselijke wetgeving, de juistheid, geldigheid, tijdigheid, volledigheid of geschiktheid van enige informatie of gegevens die te uwer beschikking worden gesteld via deze website. De informatie op deze website is samengesteld voor het gemak van de bezoeker en wordt door de bezoeker aanvaard onder de voorwaarde dat, indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving, fouten of weglatingen (met uitzondering van opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakte fouten en weglatingen) niet zullen worden aangewend als grond voor een vordering, eis of motivering voor een rechtszaak. Standpunten op deze website weerspiegelen niet noodzakelijk de standpunten van Ninety One en ze vormen geen beleggingsadvies, fiscaal of wettelijk advies, of enig ander advies. U dient contact op te nemen met een financieel adviseur of een andere bevoegde professionele adviseur als u beleggingsadvies wenst te krijgen. De op deze website uitgedrukte standpunten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om de informatie op deze website up-to-date te houden, maar zijn geenszins verplicht de inhoud van deze website bij te werken, tenzij vereist door de regelgeving of toepasselijke wetgeving. Ninety One behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik aan te passen of te herzien, bijvoorbeeld om te voldoen aan nieuwe of gewijzigde wetten of verordeningen. U stemt ermee in deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te controleren en niet langer gebruik te maken van deze website indien u niet langer akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden. Uw voortgezette gebruik van de website betekent dat u akkoord gaat met elke eventuele wijziging. Informatie op deze website kan in meer dan één taal worden aangeboden. Door deze website te blijven gebruiken, stemt u ermee in dat wij op deze manier met u communiceren

Wij kunnen de toegang tot deze website op elk ogenblik wijzigen, intrekken of weigeren

De informatie op deze website wordt te goeder trouw gepubliceerd en hoewel Ninety One redelijke maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is, wijzen wij, behoudens de toepasselijke wetgeving, alle expliciete en impliciete garanties af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de garanties van eigendomsrecht, niet-inbreuk, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel met betrekking tot de informatie die op deze website wordt verstrekt. Uw gebruik van deze website is op eigen risico. Indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal Ninety One niet aansprakelijk zijn (behalve voor schade of nadelen die opzettelijk of door grove nalatigheid van Ninety One zijn veroorzaakt) voor schade of nadelen die voortvloeien uit uw gebruik van dergelijke informatie of gegevens, met inbegrip van, zonder daartoe beperkt te zijn, schade die verband houdt met een (i) fout, weglating, onderbreking, verouderde informatie, vertraging in de werking of verzending, (ii) computervirus, worm, 'Trojaans paard' of andere kwaadwillige software, (iii) storing of defect in een communicatiefaciliteit, hardware of software, (iv) diefstal en vernietiging of onrechtmatige toegang tot, wijziging van of gebruik van informatie, of (v) schade of nadelen die voortvloeien uit links naar andere websites.

Beslissingen op basis van informatie op deze website zijn louter de verantwoordelijkheid van de gebruiker en als tegenprestatie voor het gebruik van deze website stemt de gebruiker ermee in Ninety One te vrijwaren tegen alle vorderingen van schadevergoedingen die voortvloeien uit enige beslissing van de gebruiker op grond van dergelijke informatie.

De diensten, beleggingen of producten waarnaar op deze website wordt verwezen, zijn niet beschikbaar voor personen met woonplaats in een rechtsgebied waar dergelijke beschikbaarheid of distributie in strijd zou zijn met de plaatselijke wet- of regelgeving. Het is mogelijk dat niet alle op deze website vermelde fondsen zijn geregistreerd voor verkoop aan het publiek in het land waar u woont of zijn goedgekeurd door de betreffende plaatselijke toezichthouder, en daardoor kan u mogelijk niet in dergelijke fondsen beleggen. Het is niet de bedoeling van Ninety One informatie over fondsen te tonen aan personen of entiteiten voor wie het verboden is dergelijke informatie te zien in het land waar ze wonen, verblijven en/of gevestigd zijn (zoals van toepassing).

Deze website heeft louter informatieve doeleinden en vormt, behoudens de toepasselijke wetgeving, geen verzoek, aanbeveling of aanbod door Ninety One om enige effecten, futures, opties of andere financiële instrumenten te kopen of te verkopen of om beleggingsadvies of -diensten te verschaffen. Bezoekers mogen deze website niet gebruiken als hun enige bron van informatie over beleggingen.

U mag zich niet baseren op de informatie op deze website om een belegging uit te voeren. Hoewel wij ernaar streven en ervoor zorgen dat de informatie op de website nauwkeurig en up-to-date is, zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden in de informatie. Elke inschrijving op onze producten of diensten mag pas gebeuren na overleg met uw juridische, fiscale en financiële adviseurs en na lezing van het toepasselijke prospectus, het Document met essentiële beleggersinformatie of andere aanbiedingsdocument(en) en de voorwaarden die op dergelijke producten of diensten van toepassing zijn. Alle informatie, met inbegrip van het prospectus, de Documenten met essentiële beleggersinformatie of andere aanbiedingsdocumenten, in het kader van inschrijvingen is beschikbaar bij het plaatselijke kantoor of de plaatselijke vertegenwoordiger van Ninety One.

Reële of gesimuleerde resultaten uit het verleden vormen geen aanwijzing voor resultaten in de toekomst. Wij wijzen beleggers erop dat de waarde van de effecten (en alle inkomsten die zij genereren) die op deze website wordt vermeld, zowel kan stijgen als dalen. Beleggers maken niet gegarandeerd winst en kunnen verliezen lijden. Het belegde kapitaal loopt risico; u kunt een deel van uw belegging of uw volledige belegging verliezen.
De fiscale behandeling hangt af van individuele omstandigheden en kan in de toekomst veranderen. Geïnteresseerde beleggers moeten zelf financieel en fiscaal advies inwinnen.
Klik: Please hiervoor een uitvoerige toelichting over de manier waarop wij op deze website cookies gebruiken.

Privacyverklaring:Klik hier for voor onze Privacyverklaring. Persoonlijke gegevens die worden verzameld tijdens een bezoek aan deze website worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswet. Alle informatie die u aan Ninety One verstrekt via deze website wordt alleen door ons gebruikt en wordt niet verkocht of doorgegeven aan een andere onderneming. Persoonlijke financiële informatie en informatie over onze beleggers wordt vertrouwelijk behandeld, en wordt dan ook met niemand en op geen enkele wijze gedeeld, ongeacht de manier waarop wij deze informatie hebben verkregen. Wij behouden ons niettemin het recht voor om onze volledige samenwerking te verlenen aan alle nationale, lokale, federale en internationale officiële instanties in het kader van enig onderzoek met betrekking tot inhoud (met inbegrip van persoonlijke of private elektronische communicatie via deze website) of enige schijnbaar onwettige activiteiten van een gebruiker van deze website.

Auteursrecht:Tenzij uitdrukkelijk toegestaan, mag informatie of materiaal op deze website niet worden gereproduceerd, verzonden, weergegeven of benut voor commerciële doeleinden zonder de schriftelijke toestemming van Ninety One.

Inlichtingen:  Algemene vragen over deze website moeten worden gericht aan  [email protected]


Wettelijke informatie

Ninety One UK Limited is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ('limited company') die in Engeland en Wales is geregistreerd onder het ondernemingsnummer 2036094. Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te 55 Gresham Street, Londen EC2V 7EL. De vennootschap is goedgekeurd door en staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority in het Verenigd Koninkrijk.

Deze website bevat koppelingen naar websites van derden, die niet onder de controle van Ninety One vallen. In dit opzicht zal Ninety One niet aansprakelijk zijn voor inhoud, diensten, producten of materialen op een gekoppelde website. De toegang tot gekoppelde websites van derden is op uw eigen risico. Koppelingen naar niet-verbonden websites houden geen bevestiging van of verantwoordelijkheid voor de op deze websites aangeboden meningen, ideeën, producten, informatie of diensten in.


Informatie over de fondsen

Investec Global Strategy Fund
Investec Global Strategy Fund (GSF) is een Société d’Investissement à Capital Variable waaraan in Luxemburg vergunning is verleend, geregistreerd onder nummer 5635, en het staat onder toezicht van de Luxemburgse Commission de Surveillance du Secteur Financier met ingang van 1 juli 2008. GSF is opgericht voor onbepaalde duur. Het is vergund als icbe (instelling voor collectieve belegging in effecten) in overeenstemming met de Richtlijn van de Raad van 20/12/85 (Richtlijn 85/611/EEG zoals gewijzigd).

Ninety One Luxembourg S.A. (geregistreerd in Luxemburg onder nr. B 162485 en onder toezicht van de Luxemburgse Commission de Surveillance du Secteur Financier) is de Beheerder van GSF. Ninety One Guernsey Limited is aangesteld als de algemene distributeur van GSF


Ninety One Funds Series i – iv
De fondsen uit de Ninety One Funds Series (series i - iv) zijn opgericht naar het recht van Engeland en Wales als investeringsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal.

Ninety One Fund Managers UK Ltd (geregistreerd in Engeland en Wales onder nr. 2392609 en goedgekeurd door en onder toezicht van de Britse Financial Conduct Authority) is de erkende beheerder ('authorised corporate director') van de Investec Funds Series-fondsen.

Guernsey B-fondsen
Ninety One Premier Funds PCC Limited is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en gescheiden portefeuilles ('open-ended investment protected cell company') die onder de bepalingen van de Companies (Guernsey) Law van 2008 valt.

De instelling wordt beheerd door Ninety One Guernsey Limited, PO Box 250, St Peter Port, Guernsey, GY1 3QH, Kanaaleilanden en is goedgekeurd in het kader van de Collective Investment Schemes Control Act. De beheerder is een onderneming die op 7 februari 1980 is opgericht in Guernsey onder het nummer 8509 en onder toezicht staat van de Guernsey Financial Services Commission (GFSC).


Botswaanse unit trusts
Het Ninety One Botswana Managed Fund (unit trust naar Botswaans recht) is een instelling voor collectieve belegging ('collective investment scheme') zoals gedefinieerd door de Collective Investment Undertakings Act, [CAP 56:09].

De Beheermaatschappij, Ninety One Fund Managers Botswana (Pty) Ltd (IFM Botswana) (registratienr. 1999/1087), is geregistreerd in het kader van de Collective Investment Undertakings Act, [CAP 56:09] en staat onder toezicht van de Non-Bank Financial Institutions Regulatory Authority


Namibische unit trusts
Het Ninety One Namibia Managed Fund (unit trust naar Namibisch recht) is een instelling voor collectieve belegging ('collective investment scheme') die wordt gedefinieerd en beheerd door de Namibische Unit Trust Control Act, 54 van 1981.

De Beheermaatschappij, Ninety One Fund Managers Namibia Limited (IFM Namibia) (registratienr. 1996/394), is geregistreerd in het kader van de Namibische Unit Trust Control Act, 54 van 1981 en staat onder toezicht van de Namibische Financial Institutions Supervisory Authority.


Zuid-Afrikaanse unit trusts
De Ninety One Unit Trust Scheme (unit trust naar Zuid-Afrikaans recht) is een instelling voor collectieve belegging ('collective investment scheme') zoals gedefinieerd door de Zuid-Afrikaanse Collective Investment Schemes Control Act, 45 van 2002.

De beheerder van de unit trust, Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd (IFMSA) (registratienr. 1987/004390/07), is erkend in het kader van de Zuid-Afrikaanse Collective Investment Schemes Control Act en staat onder toezicht van de Zuid-Afrikaanse Financial Services Conduct Authority.

Beheerder van de website: Met uitzondering van specifieke fondspagina's die worden beheerd door de betreffende fondsentiteit van Ninety One zoals hierboven uiteengezet, wordt deze website beheerd door en is deze website uitgegeven door Ninety One UK Limited, die is erkend door en onder toezicht staat van de Britse Financial Conduct Authority (registernummer 122420). De regels en richtlijnen van de Financial Conduct Authority zijn beschikbaar via de volgende link: www.fca.org.uk. Ninety One UK Limited is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ('limited company') die in England en Wales is geregistreerd (ondernemingsnummer 2036094). Maatschappelijke zetel: 55 Gresham Street, London EC2V 7EL.

Kennisgeving aan de ontvangers van e-mailberichten: Deze kennisgeving is van toepassing voor elke persoon die een e-mail van Ninety One ontvangt.

De e-mail die u ontving bevat bevoorrechte en vertrouwelijke informatie, die alleen bedoeld is voor gebruik door de in de e-mail vermelde ontvanger.

Andere personen of entiteiten dan de beoogde ontvanger mogen deze informatie op geen enkele wijze lezen, doorsturen, verspreiden, kopiëren, bekendmaken of anderszins gebruiken, noch enige actie ondernemen op grond ervan.

Indien u deze e-mail onterecht ontving, vragen wij u de afzender daarvan op de hoogte te brengen door op deze e-mail te antwoorden en het bericht vervolgens te verwijderen. Deze e-mail mag niet worden gekopieerd of gebruikt voor enig ander doel dan het beoogde, noch worden gedeeld met enige andere persoon. Alle standpunten in deze e-mail zijn die van de individuele afzender, tenzij de afzender uitdrukkelijk vermeldt dat het een standpunt van Ninety One betreft.

Ninety One is niet aansprakelijk voor de veiligheid van informatie die op uw verzoek per e-mail wordt verstuurd, noch voor de correcte en volledige verzending van de informatie in het bericht of enige vertraging in de aflevering ervan. De ontvanger moet deze e-mail en alle bijlagen scannen op virussen en soortgelijke bedreigingen. Ninety One aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor enige verliezen, aansprakelijkheid, schade of kosten die direct of indirect voortvloeien uit de toegang tot enig bestand dat bij deze e-mail is gevoegd, op voorwaarde dat dergelijke verliezen, aansprakelijkheid, schade of kosten niet opzettelijk door of door grove nalatigheid van Ninety One worden veroorzaakt.


Regelgeving inzake marktmisbruik

In het kader van de naleving van de Verordening Marktmisbruik vereist Ninety One dat alle marktoperatoren die marktpeilingen willen afnemen bij personeelsleden van Ninety One, vooraf contact opnemen met de Compliance-afdeling van Ninety One op het volgende adres  [email protected].


Indexen

Indexen worden louter ter informatie getoond; ze worden niet beheerd en ze houden geen rekening met marktomstandigheden of de kosten die gepaard gaan met beleggen. Bovendien kan binnen de strategie van de beheerder gebruik worden gemaakt van beleggingstechnieken en -instrumenten die niet worden gebruikt om het resultaat van Indexen te genereren. Daarom zijn het rendement van de beheerder en dat van de Indexen niet rechtstreeks vergelijkbaar.

Indien van toepassing zijn MSCI-gegevens afkomstig van MSCI Inc. MSCI geeft geen uitdrukkelijke of impliciete garanties of verklaringen en zal onder geen beding aansprakelijk zijn voor enige hierin vervatte MSCI-gegevens. De MSCI-gegevens mogen niet verder worden verspreid of worden gebruikt als basis voor andere indexen van effecten of financiële producten. Dit verslag is niet goedgekeurd, ondersteund, gecontroleerd of geproduceerd door MSCI. De MSCI-gegevens zijn niet bedoeld als beleggingsadvies of aanbeveling om welke beslissing dan ook te nemen (of niet te nemen), en er mag niet als zodanig op worden vertrouwd.

Indien van toepassing zijn FTSE-gegevens afkomstig van FTSE International Limited (‘FTSE’) © FTSE 2020. Er is een disclaimer voor FTSE-gegevens. Deze is te vinden opwww.ftse.com/products/downloads/FTSE_Wholly_Owned_Non-Partner.pdf.