Cookiebeleid

Dezeverklaringlichtonsbeleid op het vlak van het gebruik van cookies op deze website toe.

Wat zijn cookies?

Een cookie is eenkleingegevensbestanddatnoodzakelijk is voor de correctewerking van deze website. Cookies helpenonzesystemen om uw browser teherkennenen extra functiesaantebieden, zoalstoegang tot informatiewaarvan u reeds aangafdat ze voor u bestemd is. Cookies halengeeninformatie over u van uwhardeschijfenbeschadigenuw computer of computerbestandenniet.

Hoe gebruiken we cookies op deze website?

De cookie-instellingen op deze website zijningesteld op "alle cookies toestaan" om u de bestegebruikerservaringtebieden. Wanneer u deze website bezoekt, wordteen cookie via uw browser op de hardeschijf van uw computer geplaatst. De cookie vervaltna 30 dagen of eerderalsdezebelangrijkeinformatiewordtgewijzigd. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u de cookies in uw browser blokkeren. Houderechterrekeningmeedatals u de cookies blokkeert, ditinvloedheeft op uwvermogen om effectief op deze website tenavigeren.

Hoe blokkeert u cookies?

In het Help-menu in de menubalk van de meeste browsers kunt u zien hoe u kuntvoorkomendatuw browser cookies accepteert, hoe u de browser kuntlatenwaarschuwenwanneer u eennieuwe cookie ontvangten hoe u de cookies volledigkuntuitschakelen. Als u ervoorkiest om de cookies van deze website nietteblokkeren, kunt u dezenietvollediggebruiken.