Käyttöehdot

Tämän verkkosivuston käyttöön sovelletaan seuraavia ehtoja ja määräyksiä. Lisäksi on voimassa maakohtaisia ehtoja, jotka voivat koskea tämän verkkosivuston käyttöäsi riippuen asuinmaastasi tai -alueestasi. Voit lukea maakohtaiset ehdot maakohtaisilta verkkosivustoilta.Käyttöehdot: Ninety One UK Limited ja sen tytäryhtiöt, sidosyhtiöt, johtajat ja työntekijät (”Ninety One” tai ”me”) eivät sovellettavan lainsäädännön mukaisesti takaa tämän verkkosivuston kautta saataville asetettujen tietojen tai datan paikkansapitävyyttä, oikeellisuutta, ajantasaisuutta, täydellisyyttä tai soveltuvuutta. Tämän verkkosivuston sisältämät tiedot on koottu verkkosivuston vierailijoiden palvelemiseksi, ja verkkosivuston käyttäjä hyväksyy sen, mikäli sovellettava laki niin sallii, sillä ehdolla, että virheiden tai laiminlyöntien (lukuun ottamatta tahallisesta toiminnasta tai törkeästä laiminlyönnistä johtuvia virheitä ja laiminlyöntejä) nojalla ei esitetä vaatimuksia tai nosteta oikeustoimia. Tässä esitetyt näkemykset eivät välttämättä vastaa Ninety Onen näkemyksiä, eivätkä ne ole sijoitus-, vero- eivätkä lakineuvoja eivätkä muita neuvoja. Jos haluat saada sijoitusneuvontaa, sinun on keskusteltava rahoitusneuvojan tai muun asianmukaisen ammattineuvonantajan kanssa. Verkkosivustolla esitetyt näkemykset saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Pyrimme kohtuullisin keinoin päivittämään verkkosivuston sisältämät tiedot, mutta meillä ei ole velvollisuutta päivittää verkkosivuston sisältöä, ellei asetus tai voimassa oleva laki niin edellytä. Ninety One pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa, esimerkiksi uusien tai uudistettujen lakien tai asetusten noudattamiseksi. Sitoudut valvomaan näitä käyttöehtoja ja lopettamaan verkkosivustolla käymisen ja käytön, jos et enää hyväksy käyttöehtoja. Verkkosivuston käytön jatkaminen merkitsee muutosten hyväksymistä. Verkkosivustolla olevat tiedot voidaan toimittaa useammalla kuin yhdellä kielellä. Jatkamalla verkkosivuston käyttöä suostut siihen, että kommunikoimme sinulle tällä tavoin.

Saatamme perua tai evätä pääsyn verkkosivustolle tai tehdä siihen muutoksia milloin tahansa.

Verkkosivuston sisältämät tiedot julkaistaan vilpittömin mielin, ja vaikka Ninety One pyrkii kohtuullisin toimin varmistamaan tietojen paikkansapitävyyden voimassa olevien lakien mukaisesti, emme myönnä mitään nimenomaisia emmekä välillisiä verkkosivuston tietoja koskevia takuita mukaan lukien takuut omistusoikeudesta, rikkomuksien puuttumisesta, myyntikelpoisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Vastaat itse tämän sivuston käyttöön liittyvistä riskeistä. Ellei sovellettavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Ninety One ei vastaa mistään vahingoista eikä vammoista (lukuun ottamatta Ninety Onen tahallisesta teosta tai törkeästä huolimattomuudesta johtuvia vahinkoja ja vammoja), jotka ovat aiheutuneet näiden tietojen käytöstä, mukaan lukien muun muassa (i) tiedoissa olevaan virheeseen tai puutteeseen, keskeytymiseen, tietojen vanhentumiseen, toiminnan tai välityksen viiveisiin liittyvät vahingot, (ii) tietokonevirukseen, matoon, troijalaiseen tai muuhun haittaohjelmaan liittyvät vahingot, (iii) viestintävälineen, laitteiston tai ohjelmiston toimintahäiriöön tai virheeseen liittyvät vahingot, (iv) varkauteen ja tietojen tuhoutumiseen tai luvattomaan tiedonsaantiin, tietojen muuttamiseen ja käyttöön liittyvät vahingot ja (v) muille sivustoille johtavista linkeistä johtuvat vahingot ja vammat.

Tämän sivuston sisältämien tietojen perusteella tehdyt päätökset ovat yksinomaan käyttäjän vastuulla, ja tämän sivuston käyttöä vastaan käyttäjä suostuu olemaan esittämättä Ninety Onelle mitään vaatimuksia sellaisen vahingon korvaamisesta, joka on aiheutunut käyttäjän näiden tietojen perusteella tekemistä päätöksistä.

Verkkosivustolla mainitut palvelut, sijoitukset tai tuotteet eivät ole saatavilla sellaisella lainkäyttöalueella asuville henkilöille, jolla tällainen saatavuus tai jakelu olisi paikallisen lain tai asetuksen vastaista. Kaikkia tällä verkkosivustolla mainittuja rahastoja ei ehkä ole rekisteröity julkiseen jakeluun asuinmaassasi tai asianomainen paikallinen sääntelyviranomainen ei ehkä ole hyväksynyt niitä, joten et välttämättä voi sijoittaa kyseisiin rahastoihin. Ninety One ei pyri esittämään tietoja rahastoista henkilöille tai tahoille, joilta kyseisten tietojen näkemisen on kieltänyt näiden asuinmaa, oleskelumaa tai yhtiö (soveltuvin osin).

Tämä sivusto on tarkoitettu ainoastaan tiedotustarkoituksiin, eikä sitä tule tulkita Ninety Onen antamaksi kehotukseksi, suositukseksi eikä tarjoukseksi ostaa tai myydä arvopapereita, futuureja, optioita tai muita rahoitusvälineitä tai antaa sijoitusneuvontaa tai -palveluita, jollei sovellettavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Verkkosivuston käyttäjien ei tule käyttää verkkosivustoa ainoana sijoituksia koskevana tietolähteenään.

Älä luota sijoituspäätöksissäsi verkkosivuston sisältämiin tietoihin. Pyrimme varmistamaan, että verkkosivuston sisältämät tiedot ovat oikeita ja ajantasaisia, mutta emme voi olla vastuussa tietojen epätarkkuuksista. Tuotteitamme tai palvelujamme koskeva hakemus on tehtävä vasta sen jälkeen, kun laki-, vero- ja rahoitusneuvojiltasi on kysytty neuvoa ja asiaan kuuluva rahastoesite, avaintietoasiakirja tai muut tuotteisiin tai palveluihin liittyvät tarjousasiakirjat ja ehdot on luettu. Kaikki hakemuksiin liittyvät tiedot mukaan lukien rahastoesite, avaintietoasiakirjat tai muut tarjousasiakirjat ovat saatavilla Ninety Onen paikallisesta toimistosta tai paikalliselta edustajalta.

Tulevia tuloksia ei voida päätellä aiemmasta tuotto- tai arvonkehityksestä (ei todellisesta eikä simuloidusta). Sijoittajien on otettava huomioon, että verkkosivustolla mahdollisesti mainittujen arvopapereiden arvo (ja mahdolliset tuotot) voi laskea tai nousta. Sijoittajille ei taata tuottoa. Tappiot ovat mahdollisia. Pääoman voi menettää. Saatat menettää sijoituksesi kokonaan tai osittain.

Veroseuraamukset ovat jokaisessa tapauksessa yksilöllisiä ja voivat muuttua tulevaisuudessa. Sijoittamista harkitsevien tulee itse hankkia taloudellista ja verotuksellista neuvontaa.

Evästeet: Voit lukea yksityiskohtaisen selostuksen verkkosivuston evästeiden käytöstä napsauttamalla tätä.

Tietosuojaseloste: Voit lukea tietosuojaselosteemme napsauttamalla tätä. Verkkosivuston käyttäjiltä kerättyjä henkilötietoja käsitellään sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Verkkosivuston kautta Ninety Onelle ilmoittamiasi tietoja käyttävät ainoastaan me, emmekä myy emmekä tarjoa niitä muille yrityksille. Henkilökohtaisia taloudellisia tietoja ja sijoittajia koskevia tietoja käsitellään yksityisinä tietoina, eikä niitä sen vuoksi luovuteta kenellekään millään tavalla riippumatta siitä, millä menetelmällä tiedot on saatu. Pidätämme kuitenkin oikeuden tehdä yhteistyötä kaikkien valtiollisten, paikallisten, alueellisten ja kansainvälisten viranomaisten kanssa missä tahansa tutkinnassa, joka koskee mitä tahansa aineistoa (mukaan lukien verkkosivuston kautta lähetetty henkilökohtainen tai yksityinen sähköinen viestintä) tai verkkosivuston käyttäjän väitettyä laitonta toimintaa.

Tekijänoikeudet: Verkkosivustolla olevaa tietoa ja aineistoa ei saa jäljentää, lähettää, esittää eikä hyödyntää kaupallisesti ilman Ninety Onen kirjallista suostumusta, jollei siihen ole annettu nimenomaista lupaa.

Tiedustelut: Verkkosivustoa koskevat yleiset tiedustelut tulee lähettää sähköpostiosoitteeseen [email protected]


Lainmukaiset ilmoitukset

Ninety One UK Limited on Englannissa ja Walesissa rekisteröity osakeyhtiö numero 2036094. Sen rekisteröity toimipaikka sijaitsee osoitteessa 55 Gresham Street, London EC2V 7EL. Osakeyhtiöllä on toimilupa Yhdistyneen kuningaskunnan finanssivalvontaviranomaiselta (Financial Conduct Authority), joka valvoo osakeyhtiön toimintaa.

Verkkosivusto sisältää linkkejä kolmansien osapuolien verkkosivustoille, jotka eivät ole Ninety Onen valvonnan alaisina. Näin ollen Ninety One ei ole vastuussa minkään linkitetyn verkkosivun aineistosta, palvelusta, tuotteesta eikä materiaalista. Kolmansien osapuolien linkitettyjen verkkosivustojen käyttäminen on käyttäjän omalla vastuulla. Linkit ulkopuolisten verkkosivustoille eivät viittaa minkäänlaiseen ulkopuolisilla verkkosivustoilla esitettyjen mielipiteiden, ideoiden, tuotteiden, tietojen tai palveluiden hyväksymiseen tai niihin liittyvän vastuun ottamiseen.


Rahaston tiedot

Investec Global Strategy Fund
Investec Global Strategy Fund (GSF) on Société d'Investissement à Capital Variable, yhteissijoitusyritys, joka on rekisteröity Luxemburgissa numerolla 5635 ja jota valvoo Comission de Surveillance du Secteur Financier 1. heinäkuuta 2008 alkaen. GSF on perustettu rajoittamattomaksi ajaksi. Se on 20.12.1985 annetun neuvoston direktiivin 85/611/ETY (muutoksineen) mukainen arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittava yritys (yhteissijoitusyritys).

Ninety One Luxemburg S.A. (rekisteröity Luxemburgissa numerolla B 162485 ja Comission de Surveillance du Secteur Financier -viranomaisen valvonnan alainen) on GSF:n hoitaja. Ninety One Guernsey Limited on nimitetty GSF:n maailmanlaajuiseksi jakelijaksi.


Ninety One Funds Series i – iv
Ninety One Funds Series -valikoima (sarjat I–IV) on on sarja, joka on perustettu Englannissa ja Walesissa muuttuvan pääoman sijoitusyhtiöinä.

Ninety One Fund Managers UK Ltd (rekisteröity Englannissa ja Walesissa numerolla 2392609 ja Financial Conduct Authorityn valtuuttama ja valvonnan alainen) on Investec Funds Series -valikoimaa hallinnoiva yritys.


Guernsey B Fund Range
Ninety One Premier Funds PCC Limited Scheme on avoin sijoitussuojattu kennoyhtiö, jota koskevat Guernseyn yhtiölain 2008 määräykset.

Järjestelmää hallinnoi Ninety One Guernsey Limited, PO Box 250, St Peter Port, Guernsey, GY1 3QH, Channel Islands, ja se on hyväksytty Collective Investment Schemes Control Act -lain nojalla. Sitä hallinnoi yritys, joka on perustettu Guernseyssä 7. helmikuuta 1980 ja rekisteröity numerolla 8509, ja sitä valvoo Guernsey Financial Services Commission (GFSC).


Botswana Unit Trusts
Ninety One Botswana Managed Fund (Botswana Unit Trust) on yhteissijoitusyritys Collective Investment Undertakings Act [CAP 56:09] -lain mukaisessa tarkoituksessa.

Rahastoyhtiö Ninety One Fund Managers Botswana (Pty) Ltd (IFM Botswana) (rekisterinumero 1999/1087), on rekisteröity Collective Investment Undertakings Act -lain [CAP 56:09] mukaisesti, ja sitä valvoo Non-Bank Financial Institutions Regulatory Authority -viranomainen.


Namibian Unit Trusts
Ninety One Namibia Managed Fund (Namibian Unit Trust) on yhteissijoitusyritys, joka on määritelty ja jota hallinnoi Namibian Unit Trust Control Act -laki (54/1981).

Rahastoyhtiö Ninety One Fund Managers Namibia Limited (IFM Namibia) (rekisterinumero 1996/394) on rekisteröity Namibian Unit Trust Control Act -lain (54/1981) nojalla, ja sitä valvoo Namibia Financial Institutions Supervisory Authority -viranomainen.


South African Unit Trusts
Ninety One Unit Trust Scheme (South African Unit Trust) on yhteissijoitusyritys Collective Investment Schemes Control Act -lain (45/2002) mukaisessa tarkoituksessa.

Sijoitusrahastonhoitaja Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd (IFMSA) (rekisterinumero 1987/004390/07) on rekisteröity Collective Investment Schemes Control Act -lain mukaisesti, ja sitä valvoo Financial Services Conduct Authority -viranomainen.

Verkkosivuston ylläpitäjä: Lukuun ottamatta rahastokohtaisia sivuja, joita ylläpitää kyseinen Ninety One -rahastoyritys edellä mainitun mukaisesti, verkkosivustoa ylläpitää ja julkaisee Ninety One UK Limited, jonka on valtuuttanut ja jota valvoo Financial Conduct Authority (rekisterinumero 122420). Financial Conduct Authority -viranomaisen säännöt ja ohjeistukset ovat luettavissa seuraavasta linkistä: www.fca.org.uk. Ninety One UK Limited on rajoitettu yhtiö, joka on rekisteröity Englannissa ja Walesissa (yritysnumero 2036094). Rekisteröity toimipaikka: 55 Gresham Street, London EC2V 7EL.

Ilmoitus sähköpostin vastaanottajille: Ilmoitus koskee kaikkia Ninety Onen lähettämien sähköpostiviestien vastaanottajia.

Saamasi viesti sisältää etuoikeutettua ja luottamuksellista tietoa, joka on tarkoitettu ainoastaan viestissä nimetyn vastaanottajan käyttöön.

Muu henkilö tai taho kuin vastaanottaja ei saa muokata, lähettää edelleen, levittää, kopioida, paljastaa eikä muuten käyttää tätä tietoa eikä ryhtyä toimiin tämän tiedon perusteella.

Jos olet saanut sähköpostiviestin vahingossa, ilmoita asiasta lähettäjälle vastaamalla sähköpostiviestiin ja poista saamasi sähköpostiviesti. Tätä sähköpostiviestiä ei saa kopioida eikä käyttää mihinkään muuhun kuin aiottuun tarkoitukseen, eikä sitä saa esittää muille henkilöille. Tässä sähköpostiviestissä esitetyt näkemykset ovat yksittäisen lähettäjän mielipiteitä, ellei lähettäjä nimenomaisesti totea niiden olevan Ninety Onen näkemyksiä.

Ninety One ei ole vastuussa sähköpostitse pyynnöstäsi lähetetyn tiedon turvallisuudesta eikä viestin sisältämien tietojen asianmukaisesta ja täydellisestä lähettämisestä eikä sen vastaanottamisen viivästymisestä. Huomaa, että vastaanottajan täytyy tarkistaa sähköpostiviesti liitetiedostoineen virusten ja vastaavien varalta. Ninety One ei ole vastuussa mistään menetyksistä, vastuista, vaurioista tai kuluista, jotka aiheutuvat suoraan tai välillisesti tämän sähköpostiviestin liitteenä olevien tiedostojen käytöstä, edellyttäen, että tällaisia menetyksiä, vastuita, vahinkoja tai kuluja ei ole aiheuttanut Ninety Onen tahallinen toiminta tai törkeä huolimattomuus.


Markkinoiden väärinkäyttöä koskeva asetus

Osana markkinoiden väärinkäyttöä koskevan asetuksen hyväksymistä Ninety One edellyttää, että kaikki markkinatoimijat, jotka haluavat tehdä markkinatutkimuksia Ninety Onen henkilöstön kanssa, ottavat ensin yhteyden Ninety Onen Compliance-osastoon. Voit ottaa yhteyden Compliance-osastoon seuraavalla sähköpostiosoitteella [email protected].


Indeksit

Indeksit esitetään vain havainnollistamista varten, niitä ei hallinnoida, eivätkä ne ota huomioon markkinaolosuhteita eivätkä sijoittamiseen liittyviä kuluja. Lisäksi rahastonhoitajan strategiassa voidaan käyttää sijoitustekniikoita ja -välineitä, joita ei käytetä indeksin arvonkehityksen tuottamisessa. Tästä syystä rahastonhoitajan suoritus ja indeksien arvonkehitys eivät ole suoraan verrattavissa.

Jos MSCI-tiedot on hankittu MSCI Inc:stä, MSCI ei esitä mitään nimenomaisia eikä oletettuja takuita eikä väitteitä eikä ole vastuussa mistään tässä asiakirjassa mainituista MSCI-tiedoista. MSCI-tietoja ei saa välittää edelleen eikä käyttää muiden indeksien tai arvopapereiden tai rahoitusvälineiden pohjana. MSCI ei ole hyväksynyt, vahvistanut, tarkistanut eikä tuottanut tätä raporttia. Mitään MSCI:n tiedoista ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi eikä suositukseksi tehdä (tai jättää tekemättä) minkäänlaista sijoituspäätöstä, eikä niitä voida käyttää sellaisina.

Jos tällaisia on, FTSE-tiedot on hankittu FTSE International Limitediltä (”FTSE”) © FTSE 2020. Huomaa, että FTSE-tietoja koskee vastuuvapauslauseke, joka on luettavissa verkko-osoitteessa www.ftse.com/products/downloads/FTSE_Wholly_Owned_Non-Partner.pdf.

Finland

Rahaston hinnat ja rahastoesite, viimeisimmät vuosija puolivuosikertomukset ja tilinpäätökset 
sekä avaintietoasiakirjat suomeksi ja ruotsiksi ovat saatavilla verkkosivustolta www.ninetyone.com 
ja maksutta osoitteesta Ninety One UK Limited, 55 Gresham Street, London, EC2V 7EL.